Logo
Banner

Giới thiệu về Hiệp hội

Hiệp hội doanh nghiệp Hậu Giang là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của Doanh nhân, doanh nghiệp Tỉnh Hậu Giang, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hậu Giang nói riêng và đất nước nói chung.

Hiệp Hội Doanh nghiệp Hậu Giang thành lập theo Quyết định Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sự ra đời của Hiệp hội là bước ngoặt quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và đánh dấu sự phát triển vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ. Mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Chức năng và nhiệm vụ của hội

Tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với Chính quyền nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả nhất, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên phát huy khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới;

Tổ chức thực hiện liên kết và hỗ trợ giữa các hội viên để thỏa thuận điều hòa giá cả, chất lượng sản phẩm và phân công thị trường; là tổ chức trung gian nghiên cứu khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường;

Cung cấp thông tin, dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, các tiến bộ kỹ thuật; huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao trình độ cán bộ quản lý của doanh nghiệp;

Hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hậu Giang phê duyệt, Hiệp hội có mối quan hệ tích cực với các Hiệp hội, đơn vị, cơ quan Trung ương, địa phương và tổ chức khác để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.

 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp