Logo
Banner

Cải thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ số cạnh tranh của tỉnh

(HG) - Trên cơ sở kết quả các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh công bố năm 2022 và báo cáo của các đơn vị về 4 chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI (gọi tắt là các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh) năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang luôn đồng hành và lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ.

Mục đích nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc cải thiện các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh năm 2023. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nghiêm túc xác định nguyên nhân, xác định các tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng Chỉ số còn hạn chế, để kịp thời có giải pháp khắc phục trong năm 2023. Phấn đấu cải thiện kết quả các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh trong năm 2023 theo hướng nâng cao điểm số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI; duy trì, phát huy kết quả thứ hạng PCI và PAR INDEX. Chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ với phương châm “hân hạnh được phục vụ”. Xem việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tự nộp hồ sơ, làm thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp phải xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương. Từng tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm trong năm 2022 phải gắn với giải pháp khắc phục cụ thể, xác định rõ ràng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. Quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chúc, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công...

Nguồn: baohaugiang.com.vn -Tin: H.TÂM

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp