Logo
Banner

Thông báo sắp hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023

Ngày 03/10/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất của năm 2023.

 Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 cho Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất); thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 là hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa là hết thời hạn gửi hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang xin lưu ý để các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để thụ hưởng chính sách hỗ trợ./.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp